Informacje bieżące

Przyznawanie pomocy materialnej w roku akademickim 2016/2017 06.02.2017 22:33

 Terminy porządkowe składania wniosków o przyznanie:

 

  • stypendium socjalnego (stypendium socjalnego o podwyższonej wysokości),
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomogi

W semestrze letnim student może złożyć wniosek o przyznanie w/w stypendiów i zapomogi w każdym terminie.

Terminy porządkowe składania wniosków o przyznanie Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

SEMESTR LETNI

Przy złożeniu przez studenta wniosku wraz z kompletem dokumentów w Dziekanacie Wydziału do 10.03.2017 r. wypłata przyznanego na podstawie decyzji administracyjnej (wg listy rankingowej najlepszych studentów) świadczenia nastąpi 10.04. 2017r. (z wyrównaniem za miesiąc marzec).

 UWAGA!

Złożenie wniosku po 10.03.2017r. może skutkować nie zamieszczeniem nazwiska studenta na liście rankingowej oraz brakiem przyznania stypendium, z powodu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w semestrze letnim.