Dr hab. inż. Arkadiusz Pietruszka

Kierownik Katedry

 

tel. +48 91 449 67 22

 

e-mail: Arkadiusz.Pietruszka@zut.edu.pl

Przebieg pracy naukowej
 • mgr inż., Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Zootechniczny, Związek między niektórymi parametrami grubości i powierzchni słoniny grzbietowej oraz polędwicy a procentem mięsa w tuszy - promotor Prof. dr hab. Roman Czarnecki, 1995
 • dr inż., Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Badania nad przydatnością knurów mieszańcowych z wykorzystaniem rasy pietrain w krzyżowaniu towarowym świń - promotor Prof. dr hab. Roman Czarnecki, 2000
 • dr hab. inż., Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Ocena przydatności do rozpłodu młodych knurów linii 990 odchowywanych w miotach standaryzowanych, uwzględniająca polimorfizm wybranych genów, 2010.
Członkostwo w Towarzystwach Naukowych 
 • Polskie Towarzystwo Zootechniczne - członek Zarządu Sekcji Chowu i Hodowli Trzody Chlewnej 
Doświadczenia naukowe zdobyte w kraju i za granicą
 • Staż naukowy w Katedrze Genetyki, Rolniczo-Leśnego Uniwersytetu Mendla w Brnie w Czechach, lipiec 2002
Funkcje i działalność organizacyjna 
 • Członek Rady Hodowlanej Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS 
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Kadry, Rozwoju i Współpracy 
 • Członek Senackiej Komisji Budżetowej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 
 • Przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. egzaminów doktorskich 
 • Członek Senackiej Komisji Statutowej Akademii Rolniczej w Szczecinie 
 • Członek Rady Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt 
 • Członek Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w kadencji 2012-2016 
 • Prodziekan ds. kadry, rozwoju i współpracy Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT w Szczecinie w kadencji 2012-2016 
Nagrody i wyróżnienia 
 • Zespołowa nagroda I stopnia za osiągnięcia naukowe JM Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2010 
 • Indywidualna nagroda II stopnia za osiągnięcia naukowe JM Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2009 
 • Zespołowa nagroda II stopnia za osiągnięcia naukowe JM Rektora Akademii Rolniczej w Szczecinie, 2002 
Organizator konferencji naukowych 
 • Organizacja konferencji w ramach V Szkoły Zimowej pt. „Postęp badań w hodowli świń i jego wykorzystanie w praktyce”, w dniach 14-17 lutego 2012 roku w Wiśle. 

 

Projekty Badawcze i Granty KBN
 • Udział w projekcie „Określenie efektu heterozji komponentu ojcowskiego uzyskanego z krzyżowania świń różnych ras i linii”. Projekt nr 5 P06D 0101 10., 1996-1999 
 • Udział w projekcie „Badania nad przydatnością knurów mieszańcowych z wykorzystaniem rasy pietrain w krzyżowaniu towarowym świń”. Grant promotorski zarejestrowany pod numerem Nr 5 P06E 002 17., 1999-2000 
 • Udział w projekcie „Wpływ standaryzacji miotów loch wysokopłodnych linii 990 na wartość rozpłodową odchowanych w nich knurków i loszek”. Projekt nr 6 P06E 035 20., 2001-2004 

 

Projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych
 • Udział w projekcie dotyczącym wdrażania dyrektywy 96/61/WE IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control). Projekt nr J.NO.M 128/031-0012. Pod kierownictwem COWI oraz Carl Bro AS z Danii. Ekspert ds. BAT (Best available techniques), 2003-2005 

 

Promotorstwo prac magisterskich
 • Praca „Wpływ polimorfizmu genu RYR1 na początkowy wzrost oraz wartość tuczną i mięsność knurków i loszek linii 990, odchowywanych w miotach zestandaryzowanych do 12 prosiąt” - I nagroda w konkursie na najlepszą pracę dyplomową AR w Szczecin, 2004 
 • Praca „Wpływ polimorfizmu genu leptyny na cechy tuczne i rzeźne loszek linii 990” uzyskała II nagrodę w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych organizowanym przez Polskie Towarzystwo Zootechniczne, 2006 
 • Wyniki powyższych prac opublikowano w renomowanych czasopismach z listy Journal Citation Reports. Promotor 14 prac magisterskich 

 

Promotorstwo w przewodach doktorskich
 • Promotor w przewodzie doktorskim mgr inż. Agaty Wierzchowskiej. Otwarcie przewodu doktorskiego - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. 

 

Recenzje prac doktorskich
 • Recenzja rozprawy doktorskiej dr inż. Mileny Biegniewskiej pt. "Porównanie jakości tusz i mięsa pozyskiwanego od loszek po odchowaniu pierwszego miotu i ze standardowego tuczu mięsnego" - 2012. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.