Dr hab. inż. Wioletta Biel


tel. +48 91 449 67 25

 

e-mail: Wioletta.Biel@zut.edu.pl

 
Przebieg pracy naukowej
 • dr inż., Akademia Rolnicza w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Wartość odżywcza białka nasion wybranych odmian grochu oraz ocena ich udziału, jako źródło białka w zestawach paszowych dla zwierząt monogatrycznych, 2003
 •  dr hab., Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, 2014

 

Funkcje i działalność organizacyjna
 • Przewodnicząca Komisji ds. Kształcenia w kadencji 2016-2020 (01.10.2016-19.06.2017)
 • Pełnomocnik Dziekana WBiHZ ds. studenckich kół naukowych w kadencji 2016-2020
 • Członek Rady Programowej kierunku kynologia
 • Członek Rady Programowej kierunku biologia
 • Uczelniana Komisja Rekrutacyjna na studia wyższe w roku akademickim 2015/2016           
 • Członek Komisji Konkursowej XVII Konkursu Biologicznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017
 • Członek Komisji Konkursowej XVII Konkursu Biologicznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016
 • Członek Komisji Konkursowej XVI Konkursu Biologicznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015
 • Członek Komisji Konkursowej XV Konkursu Biologicznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Studenckich Kół Naukowych 
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. kadry, rozwoju i współpracy w kadencji 2008-2012 
 • Członek Zespół ds. utworzenia makro kierunku studiów obejmującego kierunki Rolnictwo i Zootechnika (Farmerstwo) 
 • Uczelniana Komisja ds. Programów Nauczania w kadencji 2005-2008 
 • Członek Rektorskiej Komisji Lokalowo-Mieszkaniowej w kadencji 2005-2008 

 

Granty badawcze:
 • Jakość ziarna oraz wartość pokarmowa nowych krótkosłomych form owsa nagoziarnistego w porównaniu z owsem oplewionym (habilitacyjny), 2008-2010, grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Optymalizacja wybranych elementów agrotechniki warunkujących zdolność konkurencji przeciwko chwastom i wartość technologiczną ziarna wybranych rodów orkiszu ozimego. – wykonawca projektu, 2010-2013, grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Wpływ wybranych czynników agrotechnicznych i warunków siedliska na plonowanie i wartość odżywczą ozimych odmian orkiszu pszennego (Triticum aestivum ssp. spelta L.). – wykonawca projektu, 2010-2013, grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
 • Wpływ biopreparatów na plonowanie, zdrowotność i jakość surowców pozyskiwanych z roślin gryki (Fagopyrum esculentum Moench) (tytuł podzadania „Analiza składu chemicznego surowca roślinnego (kiełki, liście i nasiona gryki)” , nr pracy: 515-01-037-6754-02/15), partner w grancie finansowanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 7104
 • Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego kraju” (tytuł podzadania „Analiza zawartości podstawowych składników odżywczych w ziarnie owsa z kolekcji banku genów IHAR-PIB-Radzików”, nr pracy 515-01-037-6751-06/15, kierownik pracy badawczej realizowanej w ramach programu wieloletniego

 

Promotorstwo w przewodach doktorskich

 

 • Promotor w przewodzie doktorskim mgr inż. Pauliny Bośko. Otwarcie przewodu doktorskiego - WBiHZ, ZUT w Szczecinie w dn. 6.07.2016 r.
 • Promotor w przewodzie doktorskim mgr inż. Eweliny Łysoń. Otwarcie przewodu doktorskiego - WBiHZ, ZUT w Szczecinie w dn. 26.10.2016 r.

 

Recenzje prac doktorskich
 • Recenzja rozprawy doktorskiej dr inż.  Elwiry Fiedorowicz-Szatkowskiej nt. „Efektywność stosowania krajowych źródeł białka roślinnego w tuczu świń” wykonanej pod kierunkiem prof. dr hab. Wiesława Sobotki w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa, na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 26.05.2017 r.
Nagrody i wyróżnienia
 • Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za osiągnięcia naukowe w roku 2016
 • Nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za osiągnięcia naukowe w roku 2012
 • Nagroda indywidualna III stopnia JM Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za osiągnięcia naukowe w roku 2009 

 

Opiekun studenckiego koła naukowego
 • Studenckie Koło Naukowe Żywieniowców, od 2009

 

Wybrane publikacje

Sytar O., Biel W., Smetanska I., Brestic M. 2018. Bioactive compounds and their biofunctional properties of different buckwheat germplasms for food processing. In book: Buckwheat Germplasm in the World - 1st Edition Edition: 1st Edition. Publisher: Springer Editors: Meiliang Zhou, Ivan Kreft, Galina Suvorova, Yu Tang Sun-Hee Woo. DOI 10.1016/B978-0-12-811006-5.00019-7. 

BIEL W., JENDRZEJCZAK E., JAROSZEWSKA A., WITKOWICZ R., PIĄTKOWSKA E., TELESIŃSKI A. 2017. NUTRITIONAL CONTENT AND ANTIOXIDANT PROPERTIES OF SELECTED SPECIES OF AMARANTHUS L. Italian Journal of Food Science 29(4),728-740.

Biel W., Jaroszewska A. 2017. The nutritional value of leaves of selected berry species.  Scientia Agricola 74 (5), 405-410.

Jaroszewska A., Biel W. 2017. Chemical composition and antioxidant activity of leaves of mycorrhized sea-buckthorn (Hippophae rhamnoides L.). Chilean Journal of Agricultural Research 77 (2), 155-162.

Biel W., Jaroszewska A., Łysoń E., Telesiński A. 2017. The chemical composition and antioxidant properties of common dandelion leaves compared to sea buckthorn. Canadian Journal of Plant Science.  https://doi.org/10.1139/CJPS-2016-0409

Biel W., Jaroszewska A., Łysoń E. 2017. Nutritional quality and safety of moringa (Moringa oleifera Lam., 1785) leaves as an alternative source of protein and minerals. J. Elem., 22(2): 569-579. DOI: 10.5601/jelem.2016.21.3.1249.

Łysoń E., Biel W. 2017.  Amarantus - skład chemiczny i wartość prozdrowotna (Amaranth - its Chemical Composition and Health-Promoting Value). Przemysł Spożywczy. 6. DOI:10.15199/65.2017.6.9

Jaroszewska A., Biel W., Bojanowska-Czajka A., Wierzchnicki R. 2017. Influence of habitat conditions on chemical composition and content of isotopes in sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) leaves. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 16(1), 3–10

Biel W., Stankowski S., Jaroszewska A., Pużyński S., Bośko P. 2016. The influence of selected agronomic factors on the chemical composition of spelt wheat (Triticum aestivum ssp. spelta L.) grain. Journal of Integrative Agriculture. 15(8), 60345-60357. DOI: 10.1016/S2095-3119(15)61211-4. 

Biel W., Stankowski, S, Sobolewska M., Sadkiewicz J., Jaroszewska A., Pużyński S. 2016. Effect of selected agronomic factors on the baking quality of winter spelt strains and cultivars (Triticum aestivum ssp. spelta L.) in comparison with common wheat (Triticum aestivum ssp. vulgare). Romanian Agricultural Research. 33, 8p. 

Biel W., A Jaroszewska, S Stankowski, J Sadkiewicz, P Bośko. 2016. Effects of genotype and weed control on the nutrient composition of winter spelt (Triticum aestivum ssp. spelta L.) and common wheat (Triticum aestivum ssp. vulgare). Acta Agriculturae Scandinavica, Section B—Soil & Plant Science 66 (1), 27-35.

Jaroszewska A., Biel W., Stankowski S., Bośko P. 2016. Evaluation of the influence of symbiotic mycorrhizal fungi on basic chemical compounds and minerals of sea buckthorn leaves. Journal of Elementology. 21(4), 1029-1041.

Jacyno E., Pietruszka A., Biel W., Kołodziej-Skalska A., Matysiak B., Kawęcka M., Sosnowska A. 2016. Effect of sow age on the apparent total tract digestibility of nutrients in the diet. South African Journal of Animal Science. 46(3), 230-236.

Biel W., Jaroszewska A.  2016. Ocena wpływu nawozów azotowych na skład chemiczny ziarna pszenżyta jarego.  Annales UMCS sec. E, Agricultura. 3, 12-25.

Łysoń E., Biel W. 2016. Ocena składu chemicznego ziarna wybranych odmian żyta (Secale cereale L.) z uprawy ekologicznej i konwencjonalnej. ŻYWNOŚĆ - Nauka. Technologia. Jakość. 3(106), 91-101. DOI: 10.15193/zntj/2016/106/128

Łysoń E., Biel W. 2016. Wpływ systemu produkcji na wartość odżywczą ziarna niektórych odmian pszenżyta ozimego (×Triticosecale Wittm. ex A. Camus). Annales UMCS sec. E, Agricultura. 1, 53-63.

Jaroszewska A., Biel W., Witkowska M. 2016. Wpływ rodzaju i poziomu nawożenia azotowego na wartość odżywczą ziarna dwóch odmian pszenicy jarej Triticum aestivum L., uprawianej w warunkach Niziny Szczecińskiej. Annales UMCS sec. E, Agricultura. 3, 27-36.

Biel W., Hury G., Jaroszewska A., Sadkiewicz J., Stankowski S. 2016. The effect of tillage system and nitrogen fertilization on nutritional value of winter spelt wheat cultivars. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 330(40)4, 23-32. DOI: 10.21005/AAPZ2016.40.4.03.

Hury G., Stanowski S., Makarewicz A., Sobolewska M., Biel W., Opatowicz N. 2016. The effect of soil tillage system and nitrogen fertilization on baking quality of winter spelt cultivars. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 330(40)4, 91-100. DOI: 10.21005/AAPZ2016.40.4.10.

Jaroszewska A., Biel W., Jurgiel-Małecka G., Grajkowski J., Gibczyńska M. 2016. The influence of soil fertility diverse on chemical composition of sea buckthorn (Hippophaë rhamnoides L.) leaves as feed material. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 328(39)3, 97-108. DOI: 10.21005/AAPZ2016.39.3.09. 

Biel W., Jacyno E., Kawęcka M. 2014. Chemical composition of hulled, dehulled and naked oat grains. South African Journal of Animal Science 44 (2): 189-197.

Biel W., Jacyno E. 2014. Evaluation of the chemical composition value of protein and hypocholesterolaemic properties of naked dwarf oat lines. Bothalia Journal. (44)7.45-54. IF 0,412.

Biel W., Jacyno E., Kawęcka M. 2014. Chemical  composition of hulled, dehulled and naked oat grains. South African Jornal of Animal Science. 44(2). 189-197. IF 0,345. 

 Biel W., Jacyno E. 2014. Chemical composition and nutritive value of protein in hulled dwarf oat lines and the effect on serum lipid profile in rats. Italian Journal of Food Science. 26 (2).  IF 0,444.

Michalik B., Biel W. , Lubowicki R., Jacyno E. 2014. Chemical composition and biologiccal value of proteins of the yeast Yarrowia lipolytica growing on industrial grycerol.  The Canadian Journal of Animal Science. 94 (1). 99-104. IF 0,956.

Michalik B, Jacyno E., Lubowicki R., Biel W. 2013. Biological evaluation of the protein nutritional value in the diets of rats based on cereals and the yeast Yarrowia lipolytica growing on industrial glycerol. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A – Animal Science. 63(3), 163-168.  IF 0,607.

Biel W., Jacyno E. 2013. Chemical composition and nutritive value of spring hulled barley varieties. Bulgarian Journal of Agricultural Science. 2013, 19(4), 726-732. IF 0,136.

Biel W., Maciorowski R. 2013. Evaluation of chemical composition and nutritional quality of buckwheat groat, bran and hull (Fagopyrum esculentum Möench L.). Italian Journal of Food Science. 25(4). IF 0,444 .

Biel W., Maciorowski R. 2012. Ocena wartości odżywczej ziarna wybranych odmian pszenicy. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 2(81). 45-55. IF 0,157

<span>M</span><span>ojka K., Biel W. 2012. Czynniki wpływające na wybór mlecznych napojów fermentowanych przez młodzież akademicką. Hygeia Public Health. 47(3): 371-377.

Kotlarz A., Piątek J., Biel W., Sagan L. M. 2012. Occurrence and biological activity of lectins in seeds of leguminous plants and cereals (Występowanie i aktywność biologiczna lektyn w nasionach roślin strączkowych i ziarnach zbóż). Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica.

Biel W., Bobko K., Maciorowski R. 2011.Chemical composition and energy value of dwarf oats grain. Ital J Food Sci. 2(23). IF 0.651

Biel W.., Szołkowska A., Bobko K., Jaskowska I. 2010. Skład chemiczny i jakość białka ziarna owsa brązowo i żółtoplewkowego. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 278 (14), 39–48.

Kotlarz A., Stankiewicz S., Biel W. 2010. Skład botaniczny i chemiczny siana z łąki półnaturalnej oraz jego wartość pokarmowa dla koni. Acta Sci. Pol., Zootechnica. 9(4)

Biel W.,Hury G., Maciorowski R., Kotlarz A., Jaskowska I. 2010. Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotem na skład chemiczny ziarna dwóch odmian orkiszu (Triticum aestivum ssp. spelta L.) Acta Sci. Pol., Zootechnica. 9(4)

Biel W., Jaskowska I. 2010. Właściwości żywieniowe nasion szarłatu (Amaranthus cruentus). Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 281 (16), 5–12.

Biel W., Bobko K., Maciorowski R. 2009. Chemical composition and nutritive value of husked and naked oats grain. </span><span>Journal of Cereal Scence 49, 413-418. IF 2.490.