Wzory druków na praktyki

P-0. Informacja do zawarcia umowy i wydania skierowania na praktykę z Dziekanatu XP WBiHZ

Proszę pobrać n/w druk - wypełnić oraz złożyć w Dziekanacie WBiHZ.

Po przygotowaniu w Dziekanacie druków umów - należy je odebrać i dostarczyć do danej firmy - zakładu pracy.

P-1. Prośba studenta o przyjęcie na praktykę z ZUT

Prośba studenta do Firmy lub Instytucji o przyjęcie na wszystkie rodzaje praktyk, wystawione przez Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Poniższy druk należy dołączyć do swojego podania skierowanego do Firmy przyjmującej studenta na praktykę. Student wypełnia wolne pola i zgłosi się do Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk zawodowych WBiHZ ZUT w celu podpisania poniższej prośby. Proszę wpisać nazwisko: Dyrektora, Prezesa, Kierownika, Rolnika itp. i nazwę firmy (zakładu pracy), do której jest kierowane n/n pismo. 

P-2. Podanie do Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk zawodowych

Prośba studenta o zatwierdzenie harmonogramu praktyki - dla wszystkich studentów.

Do niniejszego druku-podania należy wpisać wszystkie zaplanowane miejsca odbycia praktyk (zakłady pracy), potwierdzone dołączonymi załącznikami z Firm (P-3), Gospodarstw Rolnych (P-4). Do niniejszego podania (P-2) należy dołączyć m.in. druki P-5, P-7, P-8, P-17 i inne wg. potrzeb. Miejsca odbycia praktyk muszą być identyczne jak w Dzienniczku Praktyk (P-10). Pozostałe załączniki do niniejszego podania, przedstawiono w zakładce: Wykaz obowiązujących dokumentów na praktyki programowe. Proszę złożyć tylko jedno n/w podanie a kolejne miejsca odbycia praktyk, proszę dopisać jako następną pozycję np. 1-2 itd. Terminy proszę wpisać chronologicznie. 

P-3. Potwierdzenie przyjęcia na wszystkie rodzaje praktyk

Zgoda z Instytucji lub Firmy na rozpoczęcie praktyki w terminie uzgodnionym ze stroną przyjmującą.

Druk dotyczy wszystkich studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych ze wszystkich kierunków studiów, którzy zamierzają odbyć praktykę w instytucjach, instytutach, firmach i innych miejscach (poza gospodarstwami rolnymi). Poniższy druk - zgodę podpisuje: zakład pracy - Dyrektor lub osoba upoważniona przez jednostkę przyjmującą studenta. 

P-4. Potwierdzenie przyjęcia na praktykę z Gospodarstwa Rolnego

Zgodę z Gospodarstwa Rolnego na rozpoczęcie praktyki, należy złożyć w Dziekanacie przed pobraniem skierowania na praktykę.

Druk obowiązuje studentów kierunku Zootechnika - studia stacjonarne i niestacjonarne. Na tym druku należy uzyskać potwierdzenie istnienia tego Gospodarstwa Rolnego z Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Urzędu Gminy lub innej instytucji rolniczej. Poniższy dokument proszę dołączyć do dokumentacji związanej z planowanym odbyciem praktyki. 

P-5. Karta szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Dotyczy wszystkich studentów, którzy zamierzają odbyć programową praktykę dla Kierunku: Bioinformatyka, Biologia, Biotechnologia i Zootechnika. Studenci kierunku Zootechnika, zapoznali się z niektórymi zagadnieniami z poniższego programu: instruktażu ogólnego i stanowiskowego, który był realizowany w ramach przedmiotu: Bezpieczeństwo pracy i ergonomia w 2 semestrze studiów.

Poniższy wzór druku wypełnia student przed odbyciem praktyki i uzyskuje potwierdzenie zaliczenia instruktażu ogólnego i stanowiskowego z zakresu BHP i Ppoż. w miejscu odbycia praktyki tj. w zakładzie pracy. Proszę przedstawić Opiekunowi: Program instruktażu ogólnego i Program instruktażu stanowiskowego. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, Dziennik Ustaw Nr 180, poz. 1860 z 2004r. Kopie Karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, należy złożyć w Dziekanacie WBiHZ ZUT w Szczecinie. Poniższe druki są załącznikami do Skierowania na praktykę oraz Umowy o realizację praktyki zawodowej. Wszyscy studenci mają możliwość zapoznania się z przykładowymi Regulaminami BHP i Ppoż. oraz przyczynami i zagrożeniami występowania nieszczęśliwych wypadków w czasie pracy. Powyższe materiały znajdują się w Dziekanacie. 

P-6. Pracownicza Książeczka Zdrowia - możliwość wyrobienia

Dotyczy tylko tych studentów, gdzie zakład pracy wymaga przedłożenia ważnej Pracowniczej książeczki zdrowia.

Podanie należy złożyć w Dziekanacie WBiHZ do 30.04.br., natomiast badania i wyrobienie książeczki zdrowia jest przewidziane w maju br. Proszę zgłosić się do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych - Poradnia ogólna nr 3 - tel. 91 45 25 808, 71-450 Szczecin, ul. Chopina 51 A. Wyrobienie Pracowniczej książeczki zdrowia jest częściowo płatne przez studenta (ok. 45,00 zł). Proszę uzyskać opinie zakładu pracy i wydziału. Zgody na wyrobienie udziela Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk zawodowych. W niektórych zakładach pracy - zwłaszcza laboratoriach szpitalnych wymagane są dodatkowe płatne szczepienia lub badania na nosicielstwo niektórych grup drobnoustrojów. 

P-7. Kserokopia polisy lub karty potwierdzającej zawarcie ubezpieczenia NNW

Studenci muszą być ubezpieczeni od NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) w czasie trwania praktyki. Zalecane jest również wykupienie dodatkowo ubezpieczenia od OC (Odpowiedzialności Cywilnej).

Kserokopie ubezpieczenia proszę dostarczyć razem z kompletem dokumentów przed rozpoczęciem praktyki. Powyższa informacja dotyczy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Zakład Pracy wymaga również posiadanie Polisy od NNW w czasie praktyki.

 

 

P-8. Umowa o Realizację Praktyki Zawodowej

Proszę wypełnić druk Umowy o Realizację Praktyki Zawodowej i dostarczyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do Dziekanatu w celu jej podpisania przez Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk zawodowych.

Proszę nie zmieniać treści poszczególnych zdań. Podpisaną i opieczętowaną Umowę o realizację praktyki zawodowej przekazuje się studentowi w celu dostarczenia do miejsca odbycia praktyki - zakładu pracy. Proszę wypełnić brakujące pola oraz wpisać aktualną datę do n/w dokumentu. Po podpisaniu przez stronę przyjmującą studenta, proszę jeden egzemplarz tej Umowy dostarczyć do Dziekanatu. Równocześnie należy złożyć wszystkie obowiązkowe dokumenty na praktyki programowe. 

P-9. Skierowanie na praktykę zawodową

Obowiązuje wszystkich studentów, którzy zamierzają odbyć obowiązującą praktykę.

Proszę wypełnić poniższe skierowanie i uzyskać podpis Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk zawodowych. Do niżej wymienionego skierowania należy dołączyć: Program (P-12), Regulamin (P-14) i Pismo przewodnie (P-11) na konkretną praktykę - obowiązującą dla danego kierunku studiów, Wykaz umiejętności praktycznych (P-13), Kartę szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (P-5), Umowę o Realizację Praktyki Zawodowej (P-8) i Potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej (P-15). Proszę wpisać do skierowania konkretne miejsce odbycia praktyk - nazwę zakładu pracy, należy również uzupełnić Dzienniczek Praktyk o nazwę zakładu pracy. 

P-10. Wzór Dzienniczka Praktyk

Dotyczy wszystkich studentów skierowanych na praktyki.

Studenci wypełniają pierwszą stronę zeszytu według poniższego wzoru lub wklejają n/w druk, wpisując wszystkie zaplanowane miejsca odbycia praktyk w zakładach pracy czyli: Instytucje, Firmy, Gospodarstwa itp. Harmonogram praktyki należy ułożyć chronologicznie wpisując nazwę Firmy przyjmującej studenta (z pieczątki), miejscowość, termin odbycia praktyki: od dnia do dnia oraz czas trwania praktyki w tygodniach. Kolejne strony w zeszycie - Dzienniczku Praktyk, studenci wpisują: co wykonywali w czasie praktyk oraz swoje uwagi i spostrzeżenia a także obowiązujące procedury. Proszę zachować proponowany układ w Dzienniczku Praktyk. Przykładowy Dzienniczek Praktyk jest do wglądu w Dziekanacie WBiHZ. 

P-15. Wzór konspektu z odbytej praktyki

Złożenie konspektu jest obowiązkowe. Treść konspektu jest określona w poszczególnych rodzajach praktyk dla danego kierunku studiów.

Konspekt należy złożyć w Dziekanacie WBiHZ. Proszę z zamieszczonej treści konspektu - wpisać w drugiej części, swoje uwagi i wnioski do poruszanego problemu. Studenci: Międzykierunku Bioinformatyki oraz Kierunku Biologia i Biotechnologia składają 1 konspekt, natomiast studenci Kierunku Zootechnika 2 konspekty - proszę je podpisać. 

P-16. Stan zdrowia przed rozpoczęciem praktyki

Dotyczy tylko studentów, którzy są: niepełnosprawni, chorzy, uzależnieni, studentki są w ciąży, itp. Wszyscy studenci, którzy mają wpisane do zaświadczeń lekarskich uwagi dotyczące stanu zdrowia, muszą ten fakt zgłosić w Dziale Praktyk.

Studenci, którzy nie zgłoszą zaleceń i uwag lekarza dotyczący pogorszonego stanu zdrowia – odbyta praktyka nie będzie zaliczona. Proszę studentów, którzy mają różnego rodzaju przeciwwskazania wpisane do zaświadczeń lekarskich: złożonych przy rekrutacji na studia, w zaświadczeniach złożonych przy zasiłkach losowych oraz przy badaniach okresowych, które w jakiś sposób będą utrudniały odbycie praktyki, aby skonsultowali się ze swoim lekarzem. Dotyczy również tych studentów, którzy mają orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności. Najczęściej wpisywane uwagi w zaświadczeniach lekarskich, które ograniczają zakres prac i czynności w czasie praktyki m.in. praca na wysokościach, praca w pozycji przymusowej, praca przy obsłudze maszyn, nie dźwigać ciężarów, choroby narządów ruchu, skrzywienie kręgosłupa, koordynacja ruchów, uczulenia, operacje serca i oczu, ciąża, anoreksja i itp. W semestrze letnim należy wypełnić poniższe druki – podanie o zgłoszeniu różnego rodzaju uwag lekarskich, dotyczących stanu zdrowia i proszę dołączyć jedno z zaświadczeń lekarskich potwierdzających możliwość odbycia studenckiej praktyki. 

P-17. Potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej

Dotyczy wszystkich studentów kończących programowe praktyki.

W ostatnim dniu odbywania praktyki należy przedstawić poniższy druk, osobie upoważnionej do wystawienia Potwierdzenia w dwóch egzemplarzach. Proszę zwrócić uwagę, aby w Potwierdzeniu były czytelne pieczątki i wypełnione wszystkie pozycje. Proszę Potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej złożyć w Dziekanacie WBiHZ. 

P-18. Zaświadczenie z zakładu pracy (zwolnienie z części praktyki)

Dotyczy studentów studiów niestacjonarnych w wyjątkowej sytuacji również studentów stacjonarnych.

Studenci mogą ubiegać się o zaliczenie części czasu trwania praktyki ze względu na pełnione merytoryczne funkcje w zakładzie pracy. Aby uzyskać częściowe zwolnienie z programowej praktyki, należy złożyć podanie z uwzględnieniem zakresu czynności na danym stanowisku pracy. Zwolnienie z praktyki obejmuje sytuacje, gdy student pracował lub pracuje w zakładzie pracy, który odpowiada zakresowi i programowi danej praktyki zawodowej. Do podania należy dołączyć niniejsze zaświadczenie oraz kopie: świadectwa pracy (jeżeli student posiada) - lub umowę o pracy. Poniższe podanie jest załącznikiem do obowiązujących dokumentów na odbycie praktyki (m.in. P-2, P-3 lub P-4, P-8 i P-5 i inne dokumenty wg. potrzeb). 

P-19. Odbycie praktyk w terminie wcześniejszym lub późniejszym, niż zakłada program studiów

Dotyczy studentów, którzy zamierzają odbyć programową praktykę z wyprzedzeniem: co najmniej rocznym, w danym semestrze lub w późniejszym terminie.

Jeżeli student uzyska zgodę Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk zawodowych na przyśpieszone lub późniejsze odbycie praktyki, należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą odbycia praktyki na danym roku studiów. Do n/w podania proszę załączyć: Harmonogram odbycia praktyki w czasie trwania semestru. Dotyczy to składania właściwych dokumentów i uczestniczenia z odpowiednią grupą studentów w zebraniu informacyjnym i zapoznaniu się z zakresem BHP i P.poż. (obowiązkowe zapoznanie przed planową praktyką). Należy zgłosić się obowiązkowo w Dziale Praktyk i ustalić szczegóły techniczno - organizacyjne związane z w/w praktyką. Zaliczenie praktyki odbędzie się w tym roku, w którym powinna się odbyć planowo i są te praktyki umieszczone w karcie egzaminu/zaliczenia form zajęć / w karcie okresowych osiągnięć studenta. Późniejsze odbycie praktyki wiąże się z warunkowym wpisem na kolejny semestr. 

P-20. Możliwość odbycia praktyki w Katedrze/Zakładzie ZUT

Zgody udziela Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk zawodowych.

Praktyki należy odbyć w innych miejscach niż laboratoria jednostek organizacyjnych ZUT w Szczecinie. Wykaz miejsc odbycia praktyki, dostępny jest w zakładce: Dla studentów / Adresy, Wykazy miejsc na Praktyki Programowe. Do podania należy załączyć pisma potwierdzające prośbę (powód) motywacji danego studenta np. możliwość samodzielnego wykonania analiz lub np. odmowę przyjęcia studenta na praktykę z terenu. Praktyki nie można odbyć w jednostkach naszego Wydziału.

P-21. Inny termin zaliczenia praktyk niż wyznaczony, dla danego roku

Składają tylko studenci, którzy mają uzasadnione powody na ustalenie dodatkowego - drugiego terminu zaliczenia praktyk.

Pierwszy termin zaliczenia praktyk przewidziany jest w czasie trwania sesji jesiennej. Jeżeli student nie przystąpi w wyznaczonym pierwszym terminie do zaliczenia praktyk, to otrzyma pierwszą ocenę niedostateczną. Zbyt późno złożone podanie nie będzie rozpatrywane przez Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk zawodowych. Do podania można dołączyć dokumenty potwierdzające prośbę studenta. Po uzyskaniu zgody proszę zapisać się na konkretny termin zaliczenia praktyk. 

P-22. Odbyta praktyka bez Skierowania i Umowy (zgody) z Uczelni jest nieważna

Aby uznać tą praktykę, należałoby złożyć niżej wymienione podanie i uzyskać pozytywną zgodę: Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk zawodowych.

Proszę podać powód odbycia praktyki bez jej wcześniejszego zgłoszenia w Dziekanacie WBiHZ. Należy najpierw złożyć dokumenty potwierdzające chęć odbycia praktyki a potem odebrać skierowanie i inne dokumenty z Działu Praktyk. Do niniejszego podania należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające odbycie i zakończenie praktyki. Student musi być ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i przeszkolony z BHP i P.Poż. w czasie odbywania praktyki. Wymienione i inne dokumenty są dostępne na tej stronie internetowej.