Wzory podań dla studentów

Przepisanie oceny z przedmiotu realizowanego wcześniej

Proszę dołączyć załączniki

Ubezpieczenie zdrowotne studentów

Dotyczy tylko tych studentów, którzy nie są objęci powszechnym ubezpieczeniem w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Szczegóły w Zarządzeniu Rektora ZUT nr 11 z dnia 5 stycznia 2009r. (zarządzenie dostępne na stronie głównej ZUT). Poniższe załączniki dotyczą studentów, którzy ukończyli 26 lat i nie są objęci tym ubezpieczeniem. Proszę złożyc w Dziekanacie: Oświadczenie Studenta (załącznik nr 2), Ankietę do Oświadczenia i Informacje (załącznik nr 1) w terminie do 10 każdego miesiąca - wszystkie dokumenty składa się jednorazowo. Załącznik nr 1 należy podpisać i zapoznać się z jego treścią. Jeżeli wystąpiły jakieś zmiany w danych podanych we wcześniej złożonych dokumentach, to należy w ciągu 2 - tygodni powiadomić Dziekanat o tych zmianach, za nie zgłoszenie tych informacji w Dziekanacie, student ponosi pełną odpowiedzialność. 

Studia na drugim kierunku

Jeżeli student zamierza podjąć studia na drugim kierunku, powinien uzyskać odpowiednie zgody Dziekanów.

Proszę złożyć poniższe podanie w Dziekanatach i uzyskać zgodę obu Dziekanów. Należy również, powiadomić odpowiednie Działy w Dziekanatach o uzyskiwanej pomocy materialnej. W Dziekanacie WBiHZ ZUT w Szczecinie, musi być złożone podanie (oryginał lub kserokopia) z pozytywną zgodą dwóch Dziekanów. 

Ilość kierunków studiów, danego studenta

Oświadczenie studenta o podjęciu lub kontynuowaniu studiów na innym kierunku, niż obecny – dotychczasowy kierunek studiów. Dotyczy to studentów studiów stacjonarnych i studiów niestacjonarnych

Jeżeli student studiuje na innym kierunku studiów lub studiuje na innej uczelni bądź studiuje lub uczy się w pomaturalnej szkole, musi złożyć poniższe oświadczenie. Należy wymienić wszystkie kierunki studiów lub nauki. Podjęcie studiów na kolejnym kierunku studiów jest uwarunkowane zgodą Dziekana WBiHZ ZUT w Szczecinie i należy złożyć stosowne podanie (w zakładce: Dla studentów – Studia na drugim kierunku). Złożenie poniższych podań i oświadczeń obejmuje wszystkich studentów począwszy od I roku a skończywszy na ostatnim roku studiów. Nie złożenie – zgłoszenie, powyższego faktu będzie skutkowało sankcjami statutowymi. Proszę uzupełnić brakujące dokumenty. Poniższe oświadczenie studenta (otrzymane z Działu Kształcenia), muszą wypełnić studenci WBiHZ. 

Czesne lub powtarzanie przedmiotów w ratach

Prośba studenta o rozłożenie należnych opłat w ratach z podaniem terminu ich realizacji.

Aby podanie zostało pozytywnie rozpatrzone, student zobowiązany jest do wpłaty pierwszej raty w wysokości - np. połowy należności. Należy dołączyć do podania kserokopie dowodów wpłat. Studenci wpłacają wszystkie należności na indywidualne konta z danego kierunku studiów, które otrzymali w Dziekanacie WBiHZ ZUT w Szczecinie. Podanie należy podpisać. Zgodnie z decyzją Rektora i Dziekana, wpłaty czesnego i za powtarzane przedmioty, należy wpłacić przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych (przed pierwszym zjazdem w październiku i lutym). Wnoszone opłaty za powtarzane przedmioty powinny być dokonane jednorazowo, w przypadkach szczególnych, można je rozłożyć na dwie raty. Brak wniesienia należnych opłat jest podstawą do skreślenia z listy studentów. Wysokość opłat czesnego i za powtarzane przedmioty jest zamieszczona w osobnych plikach. Proszę przestrzegać powyższych zasad. 

Legitymacja studencka - Książeczka zdrowia, która zaginęła

Jeżeli student rozlicza się z uczelnią, to powinien oddać do Dziekanatu legitymacje studencką i książeczkę zdrowia(dotyczy studentów studiów stacjonarnych), gdy nie może ich przedłożyć, należy złożyć poniższy druk.

Powyższe dokumenty należy złożyć w Dziekanacie WBiHZ, w sytuacji gdy student zakończył studia czyli jest absolwentem, został skreślony z list studentów bądź zrezygnował z danego kierunku studiów i nie może oddać tych dokumentów, powinien złożyć niniejsze podanie - oświadczenie. Do podania można załączyć potwierdzenie np. zgłoszenia kradzieży na policji, wycinka opublikowanego w prasie regionalnej o zaginięciu w/w dokumentów zamieszczonych w dziale ogłoszenia itp. 

Wniosek studenta o udzielenie urlopu

Wniosek do Prodziekan musi być umotywowany wraz z załączonymi zaświadczeniami. Student może otrzymać maksymalnie dwa razy urlop w trakcie studiów.

Do wniosku należy dołączyć indeks. W trakcie urlopu można zrealizować zaległe przedmioty lub różnice programowe. Wniosek należy złożyć: w połowie września lub w pierwszej dekadzie lutego ewentualnie w trakcie semestru (np. urlop zdrowotny). Proszę odpowiednio zredagować poniższy wniosek. Wypełniony wniosek proszę złożyć w godzinach przyjmowania studentów w Dziekanacie WBiHZ ZUT w Szczecinie. 

Prośba o wystawienie zaświadczenia do ZUS

Dotyczy tylko absolwentów naszego Wydziału.

Proszę dokładnie wypełnić wszystkie pola, wpisując odpowiednie dane zgodne ze stanem faktycznym. Podanie proszę podpisać oraz podać telefon i adres, aby można było wysłać wystawione zaświadczenie. Wszelkie wątpliwości będą wyjaśniane telefonicznie, przed wystawieniem zaświadczenia. Proszę załączyć kserokopie odpowiednich stron indeksu i kserokopie dyplomu oraz okazać się dowodem osobistym w przypadku odbioru w/w zaświadczenia. Nie wypełnione pola-wiersze, przedłużą czas wystawienia zaświadczenia. Proszę w miarę możliwości czytelnie wypełnić n/w podanie. Poniższe zaświadczenie wystawia Dziekanat Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Otrzymane zaświadczenie proszę dostarczyć do odpowiedniego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Karta przebiegu studiów - wzór do przygotowania przez studenta lub absolwenta (wypis z indeksu).

Proszę przygotować wypis zgodnie z indeksem i przesłać do Dziekanatu Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt w Szczecinie, 71-466 Szczecin, ul. Doktora Judyma 26. Wypis proszę przesłać również e-mailem na adres: grazyna.wincza@zut.edu.pl w formie dokumentu tekstowego word - doc. Wzór karty przebiegu studiów jest dostępny poniżej w formie doc. i pdf. W druku można zwiększyć ilość wierszy lub utworzyć dodatkowy semestr studiów.  Do podania o potwierdzenie karty przebiegu studiów proszę dołączyć: indeks i kserokopie dyplomu (magisterskiego lub inżynierskiego). Powyższy dokument podpisuje Pan Dziekan.

Rezygnacja ze studiów - Oświadczenie

Proszę złożyć podanie osobiście wraz z załącznikami.

Student może otrzymać świadectwa z Dziekanatu po jego skreśleniu z listy studentów. Decyzje o skreśleniu podpisuje Dziekan Wydziału. Dlatego dokumenty będzie można odebrać dopiero w terminie tygodniowym, od daty złożenia Oświadczenia w Dziekanacie. Nie jest możliwe odebranie dokumentów, w dniu złożenia oświadczenia o rezygnacji ze studiów. Załączenie kserokopii dowodów wpłat dotyczy tylko tych studentów, którzy nie dokonali przelewu odpowiednich kwot pieniężnych w wyznaczonym terminie. 

Zmiana wybranego przedmiotu do wyboru na inny elektyw

Pozwolenia udziela Prodziekan Wydziału.

Proszę uzyskać opinie obu prowadzących przedmioty do wyboru i decyzje wydaje Prodziekan Wydziału. Wypisanie się studenta z danego elektywu, może spowodować jego zawieszenie i przepisanie pozostałych studentów do elektywów, które są realizowane na danym semestrze. 

Indywidualna organizacja studiów dla konkretnego studenta

Powyższa potrzeba wynika z n/w powodów, której celem jest dostosowanie obowiązujących rozkładów zajęć dla danego roku studiów i dla konkretnego studenta.

Student musi zrealizować wszystkie przedmioty wymienione w rozkładzie zajęć. Ilość godzin musi być zgodna z rozkładem zajęć. Zgoda Dziekana umożliwia studentowi w porozumieniu z prowadzącymi zajęcia do ustalenia form i trybu odbycia planowanych zajęć dydaktycznych. Dziekan wyraża zgodę na indywidualną organizację studiów w przypadkach szczególnych, a mianowicie: studia na drugim kierunku, uczestniczenie w pracach badawczych katedry, realizacja studiów w uczelniach zagranicznych, wychowanie dzieci, gdy studenci są osobami niepełnosprawnymi i innych sprawach. Zgodę udziela się na semestr lub rok w danym roku akademickim. Indywidualna organizacja studiów polega na ustaleniu indywidualnych terminów realizacji obowiązujących zajęć dydaktycznych wynikających z planu studiów. 

Przeksięgowanie wpłaty studenta

Podanie o wyjazd zagraniczny

Zgody udziela Pani/Pan Prodziekan Wydziału.

Przed wyjazdem zagranicznym, należy zdać egzaminy i uzyskać wszystkie zaliczenia z semestru zimowego i letniego. Jeżeli student będzie mieć jakieś zaległości, powinien wrócić we wrześniu na jesienną sesje egzaminacyjną. Proszę złożyć w Dziekanacie indeks z kartą okresowych osiągnięć studenta w terminie regulaminowym. Przyjazd studenta na zajęcia dopiero w październiku br. (np. 15.10.br.), wymagany jest wcześniej na piśmie od Pani/Pana Prodziekana - zgoda na ten termin wyjazdu. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 1 października br. Studenci przed wyjazdem powinni pobrać poniższy druk - CONFIRMATION - wypełnić i przynieść do Dziekanatu WBiHZ w celu jego podpisania. Prosimy wcześniej zgłosić chęć pobrania druku w Dziekanacie - Education Evidence Documents - który jest podpisywany przez Panią Dziekan. 

Wypożyczenie świadectwa maturalnego - dojrzałości

Proszę dostarczyć szkolne odpisy świadectw.

Poniższe podanie proszę wypełnić i złożyć w Dziekanacie. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Pani / Pana Dziekan(a), będzie możliwość podmiany świadectw maturalnych - dojrzałości. Proszę dostarczyć odpisy lub kopie poświadczone przez notariusza. Jeżeli student nie odda wypożyczonych świadectw w ustalonym terminie, to zostaną wyciągnięte odpowiednie konsekwencje administracyjne. W przypadku rezygnacji ze studiów proszę złożyć: obiegówkę, legitymację studencką, książeczkę zdrowia i oświadczenie o rezygnacji ze sytudiów. 

Przeniesienie na inny kierunek studiów

Jeżeli student zamierza zmienić dotychczasowy kierunek studiów na inny kierunek studiów, powinien złożyć poniższe podanie.

Przeniesienie na nowy kierunek studiów jest możliwe po uzyskaniu pisemnej zgody Dziekana. Niniejsze podanie należy złożyć na początku roku akademickiego bądź na początku semestru. Należy uzyskać zgody - opinie prowadzących przedmioty, które będą przepisane lub czy będzie możliwość uzyskania zaliczenia danego przedmiotu (w przypadku gdy student przenosi się w trakcie trwania danego semestru). Dziekan na podstawie opini prowadzących przedmioty - może je przepisać bądź uznać na nowym kierunku studiów. Przy zmianie kierunku studiów - należy się liczyć z występującymi różnicami programowymi, które muszą być zrealizowane w ściśle ustalonym terminie. Przy złożenia podania mogą być przydatne uwagi zawarte w zakładce: Dla studentów, plik - Różnice programowe. Do podania proszę dołączyć obecny indeks. 

Upoważnienie do odbioru dyplomu

Poniższe upoważnienie składa osobiście student/absolwent w Dziekanacie WBiHZ ZUT w Szczecinie.

Student musi złożyć wszystkie obowiązujące dokumenty (m.in. obiegówkę, legitymacje, książeczkę zdrowia itp.) i rozliczyć się ze studiami (dokonać wszystkich opłat) oraz odebrać z Dziekanatu: świadectwo ukończenia szkoły średniej wraz z indeksem. Osoba upoważniona podpisuje odbiór dyplomów ukończenia studiów w imieniu studenta. Upoważnienie przesłane pocztą musi być potwierdzone tylko przez Notariusza. 

Oświadczenie o ubezpieczeniu od NNW

Studenci mogą się ubezpieczać w InterRisku. Składki będą zbierać studenci z Samorządu Studenckiego

Student, który opłaci składkę otrzyma pomarańczowy blankiet potwierdzenia przystąpienia do ubezpieczenia w roku akademickim 2010/2011. 

Reklamacja legitymacji studenckiej

Student może złożyć podanie w przypadku, gdy legitymację nie można przedłużyć o kolejny semestr. Podanie rozpatruje Prodziekan.

Do podania należy dołączyć legitymacje studencką. Jeżeli nie ma zewnętrznych oznak uszkodzenia legitymacji, podanie zostanie przyjęte w Dziekanacie WBiHZ ZUT. Rozpatrzenie reklamacji trwa około 3 tygodni. Pozytywna opinia producenta, upoważnia do wystawienia bezpłatnie nowej legitymacji studenckiej. 

Duplikat legitymacji studenckiej

Wyrobienie nowej legitymacji (w formie karty plastykowej - nowej), wiąże sie z poniższą procedurą.

Student powinien złożyć w Dziekanacie poniższe podanie skierowane do Dziekan, podając powód utraty legitymacji studenckiej (np. zniszczenie, zużycie, kradzież, zagubienie itp.). Do podania należy dołączyć zdjęcie na CD (aktualne w JPG), dowód wpłaty na indywidualne konto studenta: kwotę 25,50 zł za plastykową legitymację studencką, potwierdzenie zgłoszenia na Policji np. kradzieży legitymacji studenckiej. Zniszczoną legitymację (np. wypraną), należy dołączyć do niniejszego podania. Wyrobienie nowej – plastykowej legitymacji studenckiej wiąże się z wypełnieniem druku, który jest w: Nowa legitymacja dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych – nowa_plastykowa_legitymacja_studencka.pdf lub doc. Zmiana danych osobowych studenta lub błędne dane w plastykowej legitymacji studenckiej, wiążą się z jej wymianą. Wyrobioną legitymację studencką, student odbiera osobiście w Dziekanacie WBiHZ ZUT w Szczecinie. 

Nowa legitymacja dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (wg potrzeb)

Nowa legitymacja studencka w formie karty plastikowej z hologramem i nośnikiem informacji, będzie wydawana studentom I roku, w drugiej kolejności będą wydawane duplikaty legitymacji dla starszych lat studiów. Proszę uzupełnić i wpisać aktualne dane personalne.

Proszę wypełnić n/w druk i złożyć razem ze zdjęciem podobnym jak przy wyrobieniu dowodu osobistego oraz z kserokopią dowodu osobistego (proszę czytelnie wypełnić). Muszą być wypełnione wszystkie rubryki (jeżeli student ma jedno imię, to nie wypełnia pola z drugim imieniem). Aby otrzymać nową legitymację student musi wpłacić na indywidualne konto studenta (otrzymane wcześniej w naszym Dziekanacie) – kwotę 17 zł., duplikat kosztuje 25,50 zł., dowód przelewu należy złożyć w Dziekanacie. Jeżeli student zgubi swoją starą legitymacje, to musi napisać podanie do Dziekana o wydanie nowej legitymacji . Legitymacja będzie przedłużana wtedy, gdy w indeksie student będzie miał wpis na następny semestr i dokona wszystkich opłat. Proszę nie podpisywać nowej legitymacji ani nic nie naklejać. 

Zgłoszenie poprawy danych w legitymacji studenckiej wydanej przez ZUT

Dotyczy wszystkich studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku: Bioinformatyka, Biologia, Biotechnologia i Zootechnika.

Jeżeli student dostrzeże błędne dane osobowe, zły adres zamieszkania lub inne nieścisłości w legitymacji studenckiej, to powinien złożyć poniższy druk. Wymiana legitymacji będzie płatna, zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZUT. Proszę złożyć w Dziekanacie czytelnie wypełniony druk razem z załącznikiem. Załącznik proszę pobrać z pliku: Nowa legitymacja dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych / druk:Nowa plastikowa legitymacja studencka, lub poniżej. Jeżeli student przenosi się z innego kierunku ZUT na nasz kierunek to może zachować dotychczasowa legitymacje gdy złoży poniższy druk (Przeniesienie legitymacji). 

Legitymacja studencka na drugim wydziale

Dotyczy studentów, którzy zakończyli studia na naszym Wydziale (WBiHZ) i kontynuują studia na drugim kierunku innego wydziału.

Zmianę danych na dotychczasowej legitymacji studenckiej poprawia Uczelniane Centrum Informacji na wniosek Dziekanatu, w którym studiuje i kontynuuje studia dany student. Proszę złożyć poniższy wniosek wraz z załącznikiem potwierdzającym status studenta. 

Dodatkowy hologram do legitymacji studenckiej

Podanie opiniuje Pani/Pan Dziekan.

Proszę podanie złożyć w Dziekanacie WBiHZ. 

Potwierdzenie złożenia indeksu i kart w Dziekanacie WBiHZ

Indeks i Karty egzaminu/zaliczenia form zajęć i Karty okresowych osiągnięć studenta należy złożyć w terminie od 17.09.2014r. do 22.09.2014r. 

Proszę przygotować pokwitowania po dwa egzemplarze.