Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia - informacje ogólne

Wydziałowe komisje ds. jakości kształcenia powołuje się na podstawie uchwały Senatu nr 59 z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK) w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym został wprowadzony 29 czerwca 2009 roku Uchwałą Senatu nr 59. WSZJK ma za zadanie wdrożenie postanowień Procesu Bolońskiego, zaleceń znajdujących się w dokumentach dotyczących zapewniania jakości kształcenia w europejskim obszarze szkolnictwa wyższego oraz realizację rozporządzenia Ministra Nauk i Szkolnictwa Wyższego.

Szczegółowe zadania Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia określa Zarządzenie Nr 29/2013  Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczelnianej i wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia.

 

W skład wydziałowej komisji wchodzą:

1) pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia – przewodniczący,

2) pełnomocnik dziekana ds. ankietyzacji zajęć dydaktycznych,

3) przedstawiciele poszczególnych kierunków na wydziale,

4) przedstawiciele wydziałowych organów samorządu studentów, przedstawiciele samorządu doktorantów (na wydziałach prowadzących studia doktoranckie).

 

Do zadań wydziałowej komisji należy:

1) współuczestniczyć w tworzeniu systemu zapewniania jakości kształcenia;

2) gromadzić i przetwarzać informacje dotyczące wdrażania systemu jakości kształcenia;

3) wdrażać decyzje podjęte przez uczelnianą komisję ds. jakości kształcenia;

4) monitorować programy studiów i efekty kształcenia;

5) przeprowadzać analizy niezbędne do oceny jakości kształcenia na wydziale.