Procedury WBiHZ

 1. O-I monitorowanie realizacji osiąganych efektów kształcenia
  Procedura zgaszania uwag i zmian do programu studiów i programu kształcenia
  Procedura dokumentowania i oceny osiągniętych efektów kształcenia w przedmiocie (module)
  Procedura okresowych przeglądów programów studiów
  Procedura oceny efektów kształcenia przez interesariuszy
 2. O-II ocena i analiza realizacji procesu kształcenia
  Procedura planowania rozkładu zajęć w semestrze (roku akademickim)
  Procedura planowania i organizacji sesji egzaminacyjnej
  Procedura kontroli zajęć dydaktycznych
  Protokół kontroli zajęć dydaktycznych na WBiHZ - .doc
  Procedura planowania terminów konsultacji studentów z nauczycielami

 3. O-III ocena jakości i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych
  Procedura wyboru przedmiotów obieralnych
  Procedura wyboru specjalności

  Procedura wykrywania nieuczciwych zachowań w trakcie egzaminów
  Procedura wykrywania złych praktyk w pracy nauczyciela i studenta
  Procedura badania i oceny bazy laboratoryjnej oraz materialnej do realizacji dydaktyki
  Załącznik do procedury badania i oceny bazy laboratoryjnej oraz materialnej do realizacji dydaktyki - .doc
  Procedura ankietyzacji - oceny nauczycieli akademickich przez studentów. Załącznik (1). 
  Procedura doboru kadry dydaktycznej do realizacji zajęć
  Karta dorobku naukowego i kompetencji nauczyciela akademickiego - .xls

 4. O-IV ocena warunków socjalnych oferowanych studentom
 5. O-V ocena dostępności informacji na temat realizacji kształcenia
  Procedura wewnętrznego obiegu informacji na wydziale
 6. O-VI ocena mobilności studentów i nauczycieli akademickich
 7. O-VII monitorowanie kariery zawodowej absolwentów oraz opinii pracodawców o absolwentach