Procedury WBiHZ

 1. Procedura badania dorobku naukowego prowadzących zajęcia na poszczególnych kierunkach studiów na WBiHZ
 2. Procedura badania zasobów materialnych na WBiHZ
 3. Procedura doskonalenia programów kształcenia na WBiHZ
 4. Procedura dyplomowania studentów na WBiHZ
 5. Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników WBiHZ
 6. Procedura oceny efektów kształcenia z poszczególnych przedmiotów/modułów na WBiHZ
 7. Procedura przeprowadzania Ankiety studenta na WBiHZ
 8. Procedura oceny prac dyplomowych dokonywanej przez Wydziałową Komisje ds. Oceny Jakości Prac Dyplomowych na WBiHZ
 9. Procedura przygotowania, wydania i przedłużania Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) na WBiHZ
 10. Procedura wyboru tematów prac dyplomowych na WBiHZ
 11. Procedura podjęcia studiów na drugim kierunku WBiHZ
 12. Procedura postępowania we wzajemnej współpracy z interesariuszami zewnętrznymi przy doskonaleniu efektów kształcenia na WBiHZ
 13. Procedura postępowania dotyczącego ukończenia studiów podyplomowych na WBiHZ
 14. Procedura postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe uruchamiane na WBiHZ
 15. Procedura postępowania w zakresie doboru kadry dydaktycznej (jednostek) na studia podyplomowe na WBiHZ
 16. Procedura postępowania w sytuacjach konfliktowych i patologicznych na WBHZ
 17. Procedura przebiegu procesu dydaktycznego w jednostkach WBiHZ
 18. Procedura przechowywania efektów kształcenia z poszczególnych przedmiotów/modułów na WBiHZ
 19. Procedura przekładania zajęć dydaktycznych WBiHZ
 20. Procedura przeniesienia studenta z innej Uczeni na ZUT w Szczecinie na WBiHZ
 21. Procedura przeprowadzania Ankiety absolwenta na WBiHZ
 22. Procedura przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych na studiach podyplomowych na WBiHZ
 23. Procedura przeprowadzania hospitacji zajęć dydaktycznych na WBHZ
 24. Procedura przeprowadzania zajęć terenowych nie przewidzianych programem studiów WBiHZ
 25. Procedura rozstrzygania konkursu na prowadzenie przedmiotów ujętych w programach studiów na WBiHZ
 26. Procedura skreślenia studenta z listy studentów WBiHZ
 27. Procedura przeprowadzania egzaminu dyplomowego na studiach stacjonarnych i  niestacjonarnych pierwszego stopnia dla kierunków Bioinformatyka i Biologia od roku akademickiego 2013/2014 WBiHZ
 28. Procedura przeprowadzania egzaminu dyplomowego na studiach stacjonarnych i  niestacjonarnych drugiego stopnia dla kierunków Biologia, Biotechnologia i Zootechnika od roku akademickiego 2013/2014 WBiHZ
 29. Procedura przeprowadzania egzaminu dyplomowego na studiach stacjonarnych i  niestacjonarnych drugiego stopnia dla kierunków Biotechnologia i Zootechnika od roku akademickiego 2014/2015 WBiHZ
 30. Procedura ubiegania się o indywidualną organizację studiów WBiHZ
 31. Procedura ubiegania się o indywidualny tok studiów WBiHZ
 32. Procedura udostępniania informacji o procesie kształcenia na WBiHZ
 33. Procedura udzielania pomocy materialnej studentom WBiHZ
 34. Procedura udzielania urlopów dziekańskich WBiHZ
 35. Procedura układania rozkładów zajęć na dany semestr roku akademickiego WBiHZ
 36. Procedura wewnętrznego obiegu informacji w uczelni i na WBiHZ
 37. Procedura wyboru przedmiotów obieralnych – elektywów na WBiHZ
 38. Procedura zgłaszanie propozycji programowych i tryb ich rozpatrywania na WBiHZ
 39. Procedura związana z reaktywacją na WBiHZ
 40. Procedura obsługi, realizacji i rozliczania praktyk zawodowych studentów WBiHZ
 41. Procedura wyboru specjalizacji i specjalności na określony kierunek studiów WBiHZ
 42. Procedura związana z zakończeniem kształcenia na WBiHZ